734 688 388

Slovník pojmů

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je zajišťován zástavním právem k nemovitosti, že bude splácen. Financovaná nemovitost slouží často jako zástava, ale je možné ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů – účelová hypotéka a neúčelová hypotéka.

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky obnáší změnu banky, které splácíme hypotéku. Změnit banku, u které je veden úvěr, je možné ke konci fixačního období. Nová banka poskytne úvěr, na splacení dluhu u původní banky, současné bance se tak nadále splácí úvěr za splátku jiné bance, který financoval bydlení.

Účelová hypotéka

Účelová hypotéka má jasný a předem daný účel, je určená k financování nemovitosti (koup bytu, rekonstrukce, stavba nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických vztahů). Klient hypotéku čerpá na základě předložení smluv (o koupi bytu, stavbě), kterou banka následně proplatí majiteli, nebo dodavateli přímo na jeho účet.

Offsetová hypotéka

Offsetová hypotéka je vhodná především pro klienty, kteří mají, nebo v brzké době budou mít dostatek peněz k umoření části hypotéky, ale nechtějí je k tomuto účelu použít. Peníze si chtějí nechat na spořicím účtu pro nenadálé výdaje, nebo je zhodnotit jinými způsoby, případně se jedná o podnikatele, kteří potřebují peníze využít k financování podnikání. Podstatou offsetové hypotéky je vzájemné započítávání zůstatku na spořicím a úvěrovém účtu. Měsíční úroky jsou počítány pouze z rozdílné částky mezi výší úvěru a aktuální částkou na účtu. Peníze na spořicím účtu jsou tak hodnoceny stejnou sazbou jako hypotéka a jsou kdykoliv k dispozici.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelová hypotéka. Není limitovaná na konkrétní koupi (byt, dům, auto). Peníze si můžete půjčit bez udání důvodu a použít je na cokoliv.

Flexibilní hypotéka

Též nazývaná Australská hypotéka. Flexibilní hypotéka je výhodná, pokud klient potřebuje odložit, přerušit, nebo měnit výši splátek. Rozsah možných změn je omezen, je nutné splnit určité podmínky a služba není zdarma. U této hypotéky je také možné ji velkými částkami mořit až umořit a to nejen před koncem fixace, jako je tomu u běžného hypotečního úvěru. Nevýhodou flexibilních hypoték je jejich vysoká úroková sazba.

Anuitní splácení

Anuitní splácení hypotečního úvěru je po celou dobu trvání smlouvy spláceno stejnou částkou.

Degresivní splácení

Degresivní splácení umožňuje platit ze začátku hypotečního úvěru více peněz než u anuitního splácení, naopak ke konci smlouvy umožňuje snížit splátky co nejvíce.

Progresivní splácení

Progresivní splácení umožňuje ze začátku splácet nižší částky u hypotečního úvěru než u anuitního splácení, ke konci se však splátky naopak výrazně zvyšují oproti anuitnímu splácení.

Bonita

Bonita klienta je schopnost splácet úvěr (dostát svým závazkům). Pokud klient není dostatečně bonitní, může k sobě připojit další osobu – spolužadatele, nebo ručitele a tím svou bonitu zvýšit. Spolužadatel se stane spoludlužníkem a má stejnou povinnost splatit úvěr jako žadatel. Pokud si však klient přizve k úvěru ručitele, který se za něj zaručí, nestává se tento ručitel spoludlužníkem. Banka nejdříve požaduje splácení úvěru po úvěrovém dlužníkovi a až poté po ručiteli.

Finanční rezerva

Každá domácnost by měla mít finanční rezervu pro případ situací, kdy nastanou nečekané výdaje (pro nefunkčnost potřebujete opravit, nebo pořídit nové - auto, pračku, pc, televizor atd.), aby nebylo nutné si na tyto neodkladné výdaje brát spotřebitelský úvěr s vysokou úrokovou sazbou. Finanční rezerva by měla být na dostupném účtu např. spořicím účtu. Vytvářet si ji můžete na spořicím účtu či podílovém fondu.

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná výše finančních prostředků (stanovená podle MPSV) k dočasnému zajištění obživy a základních životních potřeb nezbytných pro domácnost. Zahrnuje zajištění osobních potřeb (výživa, hygiena) a společné náklady na bydlení (inkaso a další náklady na bydlení).

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální finanční částka (stanovená podle MPSV), nezbytná k zajištění obživy a základních osobních potřeb umožňujících přežití.

Nenadálé výdaje jsou výdaje, kdy potřebujete velmi rychle určitou sumu peněz na konkrétní účely např. u auta se porouhá převodovka (20 tis.), přestane fungovat pračka (10 tis.). Peníze na nenadálé výdaje získáte ze spořících úvěrů. Pokud si plánujete brát hypotéku na bydlení a máte naspořené finance, je lepší si část těchto financí přesunout na spořicí účet a mít je k dispozici pro nečekané výdaje a vzít si hypotéku s větším LTV.

Délka fixace úrokové sazby

Fixní doba se sjednává na 1 rok, 3 roky, 5, 10, 15, 20, 25, nebo 30 let. V období fixace je pevně stanovena úroková sazba hypotéky, v tomto období nelze délku fixace ani úrokovou sazbu měnit. Platnost fixace je ošetřena smluvně a není možné úvěr splácet jinak než předem určenou částkou v pravidelných měsíčních intervalech.

Doba fixace

Fixace je doba, po kterou je pevně stanovena úroková sazba hypotéky, a po její platnost ji nelze měnit. Období fixace je ošetřeno smluvně a není možné ho splácet jinak než předem určenou částkou v pravidelných měsíčních intervalech. Banka posílá cca 4-5 týdnů před koncem fixace nový návrh na úrokovou sazbu v dalším fixačním období. V době konce fixace je možné hypotéku splatit bez dalších sankcí, během fixace obnáší předčasná splátka úvěru obvykle nějaké sankce v podobě zbývajících úroků do konce fixace.

Dlužník

Klient, kterému byla půjčena částka a dlužník je povinen sumu splatit věřiteli.

Fyzická osoba

Fyzická osoba má právní subjektivitu od početí do smrti. O období mezi početím a narozením se hovoří jako o nascituru, způsobilost je podmíněna skutečností, že se dítě narodí živé. Svéprávnost k vykonávání vlastních právních úkonů a práv je podmíněna zletilostí (ti, kteří dovršili 18. roku života). Zbavit svéprávnosti může částečně nebo úplně jedině soud a to z důvodů vážné psychické poruchy, nebo při nadměrném užívání omamných látek.

Právnická osoba

Právnická osoba má právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. Za právnickou osobu jednají osoby fyzické a to buď statutární orgány, nebo pověření zaměstnanci. Právnickou osobou mohou být korporace (sdružení fyzických i právnických osob), nadace (účelová sdružení majetku), veřejnoprávní korporace (obce a kraje), které mají způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do obchodního rejstříku.

Inflace

Inflace je snížení kupní síly peněz v důsledku zvýšení cen zboží a služeb během určitého časového období. Míra inflace udává změnu cenové hladiny za určitou dobu.

Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení platí dlužník věřiteli odměnu formou úroků.

Kupní síla

Kupní síla peněz vyjadřuje množství zboží a služeb, které je možné koupit za určité množství peněz.

LTV

Zkratka pochází z anglického Loan to value – částka k zapůjčení. Vyjadřuje hodnotu zastavené nemovitosti k částce úvěru. LTV se uvádí v procentech, např. LVT 80 % - tzn. 80 % hodnoty nemovitosti Vám dá banka, zbytek si doplatíte. Procento uvádí, z jak vysoké částky nemovitosti se bude počítat maximální hypoteční úvěr.

PRIBOR

PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate - je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy třeba klíčová pro výši úroků u hypotečních úvěrů. Používá se často jako referenční, např. "ve výši 3 % nad sazbou PRIBOR".

Ručitel

Ručitel je člověk, který se zaručí za úvěrového dlužníka. Na rozdíl od spolužadatele se nestává spoludlužníkem a banky tak po něm vymáhají dluh, až poté co se ho snaží vymáhat na dlužníkovi. Změna ručitele není jen na domluvě mezi dlužníkem a stávajícím ručitelem, ale musí podat žádost o změnu ručitele bance a ta ji musí schválit. K bezproblémovému schválení dochází nejčastěji, pokud má ručitel za sebe vhodnou náhradu. Ručitel sám může mít problém dosáhnout na svůj úvěr, i když dlužník pravidelně platí, ručitel je totiž potenciální dlužník a banky tak nerady úvěr poskytují.

Spolužadatel

Spolužadatele využije úvěrový dlužník, pokud není sám dost bonitní a nedosahuje na hypoteční úvěr. Spolužadatel se při podepsání úvěrové smlouvy stává spoludlužníkem.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr umožňuje spotřebiteli získat zboží či službu, v případě že nemá na pořízení aktuálně finanční prostředky. Nabízí odložit platbu v rámci dodavatelské smlouvy (kupní smlouvy, cestovní smlouvy, smlouvy o dílo). Spotřebitelský úvěr lze uplatnit jako úvěr, půjčku, leasing, kontokorent, povolený debet, splátkový prodej a další finanční služby, je možné ho uzavřít s bankou i s nebankovní společností. V případě nebankovní společnosti stačí mít u sebe požadované doklady a zboží si můžete vybrat přímo v obchodě. Smlouva se podepisuje při nákupu. Vyřízení spotřebitelské půjčky od banky trvá déle. Nevýhodou spotřebitelského úvěru je jeho vysoká úroková sazba.

Umoření hypotéky

Umoření hypotéky je úplné, nebo částečné splacení dluhu. Umořit hypotéku je možné v době před koncem fixace, nebo průběžně při flexibilní hypotéce.

Úrok

Odměna bance za zapůjčení peněz.

Úroková sazba

Částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období.

Úvěr

Uzavírá se mezi bankou a klientem, který je buď fyzickou, nebo právnickou osobou. Úvěr je nadřazený pojem, spadají pod něj zbožové úvěry, obchodní úvěry, peněžní úvěry (do této oblasti spadá hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, investiční úvěr). Leasing se řadí také pod úvěry.

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva má písemnou formu (každá změna podmínek musí mít formu písemného dodatku). Na základě dohody a návrhu klienta, sepíše osobní bankéř návrh, který zpracuje a předloží úvěrovému výboru. Pokud úvěrový výbor žádost schválí, banka uzavře s klientem úvěrovou smlouvu.

Věřitel

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

Vinkulace

Vinkulace znamená omezení dispozičního práva u úvěrů, vkladů. Banky vinkulují pojistné plnění při refinancování hypotéky. Po přejití k jiné bance a splacení úvěru předchozí bance, původní banka zruší vinkulaci (devinkulace) pojistného plnění.

Žadatel o úvěr

Žadatel o úvěr musí splňovat tyto požadavky: zletilá a svéprávná osoba s trvalým pobytem na území ČR. Počet žadatelů o úvěr je omezen na max. 4 osoby. Více žadatelů bývá zpravidla z důvodu vyšší bonity sečtením více příjmů. V případě účelové hypotéky musí alespoň jeden ze žadatelů být vlastníkem nemovitosti využívající úvěr, nebo se vlastníkem stát v důsledku realizace žádosti o úvěr, nebo být žadatelem s právem nemovitost užívat.

Nová hypotékaRefinancováníAmerická hypotéka
Zadejte nenulovou hodnotu
Zadejte nenulovou hodnotu
1 rok 40 let
1 rok 30 let

Pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace k nemovitosti

pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace o žadateli

Zadejte nenulovou hodnotu

Kontaktní údaje

Nesmí být prázdné
Zadejte 5 číslic
Zadejte 9 číslic
Nesprávný formát
Chci řešit online info

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s VOP portálu www.hyponamiru.cz

Porovnání běžných hypoték

/
Splátka
Úrok
RPSN
Splatnost
Minimální měsíční příjem
Zaplatíte celkem

Pracujeme na tom

Děkujeme za Váš zájem. Jdeme na tom pracovat, ať můžete bydlet co nejdříve ve vlastním.

Co bude následovat?

Vyplnění hypoteční kalkulačky

HOTOVO
2

Kontrola zadaných údajů

ZPRACOVÁVÁ SE
3

Přidělení hypotečního specialisty

4

Zařizování Vaší hypotéky

Nebyl nalezen žádný vhodný produkt

Co bude následovat?

Naši hypoteční poradci vám zdarma pomohou s výběrem produktu na míru.

Úrok od 2,02%
Reprezentativní příklad
  • U nás získáte individuální úrokovou sazbu.
  • Pomohli jsme už více než 21 000 klientům.
  • Hypotéky vyřizujeme rychle a bez starostí.
  • Nabízíme také odbornou konzultaci.

Napsali o nás

Používáním webů společnosti Hypo na míru s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

Hledání výsledků...

Zpracování osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše obchodní společnost Hypo na míru s.r.o., IČ: 05736501, přijala Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Vzhledem k tomu, že Vaše požadavky bude vyřizovat hypoteční specialista spolupracující s naší společností, rádi bychom Vás požádali o Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí služby spočívající ve srovnání, nabídce a zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení vč. předání osobních údajů externím hypotečním specialistům. Zároveň čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžeme provést srovnání produktů v hypoteční kalkulačce. Děkujeme za pochopení.