Věcné břemeno

Úrok od
4,89 %

Vlastnická práva k nemovitosti mohou být určitým způsobem omezena, například věcným břemenem, které omezuje práva majitele nemovitosti. Co si pod tímto pojmem přesně představit?

Co je věcné břemeno?

Věcné břemeno nařizuje majiteli nemovitosti buď něco konat, nebo se naopak něčeho zdržet, a to ve prospěch jiné osoby nebo nemovitosti. Typické je třeba spolubydlení rodičů a dětí, kdy nemovitost přešla do vlastnictví dětí, ale ti tam rodiče na základě věcného břemena musí nechat dožít. Dalším typickým příkladem je povinnost zajistit průjezd přes pozemek.

věcné břemeno

Jak věcné břemeno vznikne a jak zanikne?

Věcné břemeno obvykle vzniká smlouvou, ze zákona, na základě závěti, vydržením, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím soudu.

K zániku pak dochází zejména písemnou smlouvou, rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona, případně splněním určitých podmínek. Vede k tomu zpravidla vymazání z katastru nemovitostí, trvalá změna, kvůli níž už služebnost nemůže sloužit, nebo smrt dotčených osob.

Jaké druhy věcných břemen známe?

Věcným břemenem nově může být movitá i nemovitá věc, rozlišujeme 2 druhy:

  • Služebnosti, u kterých má vlastník nemovitosti nekonat nebo něco strpět. Typickým příkladem je například služebnost inženýrské sítě, služebnost cesty, užívací právo a právo na svod dešťové vody.
  • Reálná břemena, u nichž je třeba aktivně konat.

Jak zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí

Zapsání věcného břemene je v kompetenci katastrálního úřadu, do jehož územním obvodu vaše nemovitost spadá. Seznam všech katastrálních úřadů naleznete na internetových stránkách cuzk.cz

Nyní se podrobně podíváme na to, jak zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí. 

Postup zápisu věcného břemene je velmi jednoduchý. Aby katastr nemovitostí mohl zapsat vznik věcného břemene, musíte mu nejdříve doručit návrh na vklad. Návrhem se provádí i ostatní změny jako například zrušení věcného břemene nebo omezení vlastnického práva.

Podání návrhu na vklad můžete provést elektroniky, poštou nebo osobně na příslušném katastrálním úřadě. Pokud se rozhodnete pro zápis břemene do katastru elektronickou cestou, je možné dokumenty doručit na adresu elektronické podatelny, do příslušné datové schránky nebo také na přenosném technickém nosiči dat. Nejjednodušší je ovšem využití online aplikaci Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je nutné podat na stanoveném formuláři. V něm je označen především příslušný katastrální úřad, informace o jednotlivých účastnících řízení, nemovitosti a právech, která mají být do katastru zaznamenána. Přidat je třeba také podpis navrhovatele. 

K návrhu je nutné přidat i listiny (např. darovací smlouva, plná moc, rozhodnutí o dědictví apod.), na jejichž základě má být zapsáno právo do katastru. 

Za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu je účtován správní poplatek ve výši 2 000 korun

Po podání návrhu katastrální úřad vyrozumí osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se mají změnit. Poté začíná běžet dvacetidenní lhůta a po jejím uplynutí katastr rozhodne, že se vklad povoluje nebo zamítá. Ke kladnému rozhodnutí dochází při splnění podmínek pro povolení vkladu. 

Související pojmy

Pozemek

Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území označujeme jako

Zástavní právo

Mezi věcná práva k cizí věci, která slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že by

Prohlášení vlastníka

Vlastník budovy, ve které jsou minimálně dva samostatně funkční užitkové prostory, může učinit Prohlášení vlastníka, kterým nemovitost rozdělí na jednotky.

List vlastnictví

List vlastnictví (dále jen LV) je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní k danému datu konkrétní vlastník, spoluvlastníci nebo jiní oprávnění.

Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.