734 688 388

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní informace o samostatném zprostředkovateli a jeho vázaném zástupci

 1. Tyto pravidla užívání portálu a informace pro spotřebitele (dále jen jako „PUP“) upravují vztahy vzniklé mezi (i) provozovatelem portálu www.hyponamiru.cz tj. obchodní společností Hypo na míru s. r. o., IČ: 057 36 501, se sídlem Hanusova 1411/18, PSČ 140 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269834 a (ii) běžným uživatelem, který využívá nebo má zájem využívat obsahu uvedeného portálu.
 2. Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování informací, obchodních kontaktů a předběžných nabídek za účelem potencionálního navázání spolupráce s hypotečním specialistou v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení, s cílem najít takovou nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení, která bude pro běžného uživatele nejvhodnější a nejvýhodnější.
 3. Obchodní společnost Hypo na míru s.r.o. figuruje taktéž jakožto zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení, kdy tyto zprostředkovává jako vázaný zástupce zapsaný v registru České národní banky pod IČ.: 057 36 501 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů obchodní společností Broker Trust, a.s., IČ.: 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

Bližší informace získáte kliknutím na odkaz: www.brokertrust.cz/proklienty

Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu naleznete kliknutím na odkaz: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8

II. Vymezení základních pojmů

V těchto PUP se rozumí:

a) Portálem – webové rozhraní, které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hyponamiru.cz. Toto rozhraní je za pomocí softwarového produktu – hypoteční kalkulačky - způsobilé ke shromažďování Poptávek Běžného uživatele a ke srovnání nabídek nejběžnějších poskytovatelů hypotečních úvěrů.

b) Provozovatelem a/nebo vázaným zástupcem – obchodní společnost Hypo na míru s. r. o., IČ: 057 36 501., Hanusova 1411/18, PSČ 140 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269834.

c) Samostatným zprostředkovatelem - obchodní společnost Broker Trust, a.s., IČ.: 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7141.

d) Běžný uživatelem – jakýkoliv návštěvník Portálu, který má zájem využívat možností Portálu a který se v souladu s těmito podmínkami rozhodne využívat obsahu/možností Portálu.

e) Spotřebitelem - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Dle této zákonné definice bude Běžný uživatel téměř v každém případě i spotřebitelem, ke kterému má samostatný zprostředkovatel i vázaný zástupce další informační povinnosti, které jsou spotřebiteli předkládány v čl. VI. těchto PUP.

f) Poradcem – zvláštní uživatel systému propojeného s Portálem (hypoteční specialista), který využívá možností a obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení. To vše na základě udělení odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Běžného uživatele.

g) Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem obdržení informací nebo nabídky ohledně spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel takto činí prostřednictvím tlačítka „porovnat hypotéky všech bank,“ jež se nachází na úvodní straně Portálu.

h) Nabídkou – Osobní/telefonický/písemný kontakt Běžného uživatele ze strany Poradce za účelem získání bližších informací o potřebách Běžného uživatele a následného představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení a případného navázání spolupráce v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěrů na bydlení.

III. Využívání služeb Portálu

 1. Pro užívání obsahu Portálu (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné zaslání Poptávky za pomocí vyplnění následujících tabulek hypoteční kalkulačky:
  • hodnota o nemovitosti,
  • výše úvěru,
  • doba splacení,
  • fixace,
  • kontaktní informace (Jméno a příjmení, PSČ, emailová adresa, mobilní číslo).
 2. Běžný uživatel potvrzením možnosti „porovnat hypotéky všech bank“ prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto PUP a že s těmito souhlasí, že je plně svéprávný a že jím zadané výše uvedené údaje jsou pravdivé.

IV. Pravidla poskytování služeb

 1. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.
 2. Běžný uživatel zasláním Poptávky vyjadřuje mimo jiné svůj souhlas s navázáním spolupráce s přiděleným Poradcem a/nebo Provozovatelem za účelem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení mezi Běžným uživatelem a poskytovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení. Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.

  Běžný uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním a poskytnutím jeho osobních údajů Poradcům bude udělen samostatně (odděleně).

  Za tímto účelem bude Běžnému uživateli předestřen jednak samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů a jednak mu budou poskytnuty další informace v podobě předestření zásad ochrany osobních údajů Provozovatele.
 3. Poradci a/nebo Provozovatel reagují na přidělené Poptávky Běžných uživatelů v systému propojeném s Portálem (hypoteční kalkulačkou) jimi vytvořenými Nabídkami.
 4. Běžný uživatel je v rámci poskytování obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) na základě jím vytvořené Poptávky, souhlasu s PUP a odděleným souhlasem se zpracováním jeho osobních údajů kontaktován Poradcem a/nebo Provozovatelem.
 5. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné a mají informativní charakter.
 6. Běžný uživatel je tímto informován o skutečnosti, že jim zadané údaje budou Provozovatelem dále postoupeny Poradcům v rámci interních pravidel přiřazování Poptávek. Vždy však tyto údaje budou poskytnuty přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování možnosti zahájení spolupráce s Poradcem s cílem najít optimální nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení. Tyto údaje budou poskytnuty teprve poté, co s tímto postupem Běžný uživatel vysloví souhlas na základě odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 7. Portál, resp. hypoteční kalkulačka srovnává orientačně podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení ze strany nejběžnějších poskytovatelů spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel bere na vědomí, že toto srovnání nabídek je pouze orientační, jelikož hypoteční kalkulačka sloužící pro porovnání dat poskytovatelů spotřebitelských úvěrů není objektivně schopna okamžitě reagovat na veškeré změny v oblasti nabídek poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení.

V. Odpovědnost provozovatele

 1. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu má pouze informativní charakter a současně bere na vědomí, že Provozovatel nemůže objektivně poskytnout ani přímo odpovídat za správnost a úplnost informací uvedených ve výstupech z Portálu (hypoteční kalkulačky).
 2. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním obsahu Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití tohoto obsahu Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) nebo v souvislosti s touto nemožností. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci. S tímto Běžný uživatel výslovně souhlasí a bere tuto skutečnost na vědomí
 3. Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování obsahu Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.
 4. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsahem Portálu je také hypoteční kalkulačka (počítačový program), která Běžnému uživateli poskytuje požadované informace, přičemž Běžný uživatel bere na vědomí, že veškeré výpočty, které mu budou zobrazeny, mají pouze informativní a orientační charakter.

VI. Informace pro spotřebitele

 1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má zájem Běžným uživatelům poskytovat služby a uspokojovat jejich zájmy v co možná nejvyšší míře se zachováním odborné pečlivosti, Běžným uživatelům tímto předkládá kontaktní údaje pro případ řešení stížností nebo požadavku na získání dalších informací.
 2. Kontaktní údaje pro vyřizování stížností či poskytnutí dalších informací v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení, v případě že tento je zprostředkováván vázaným zástupcem přímo, na vázaného zástupce a samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů jsou:

  A/ pro vázaného zástupce:
  - adresa pro doručování: Hypo na míru s. r. o., Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  - adresa elektronické pošty: info@hyponamiru.cz
  - telefonní kontakt: +420 734 688 388

  B/ pro samostatného zprostředkovatele:
  - adresa pro doručování: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  - adresa elektronické pošty: centrala@brokertrust.cz
  - telefonní kontakt: +420 267 912 730
 1. Bližší informace o samostatném zprostředkovateli a vázaném zástupci:

  A/ Informace o samostatném zprostředkovateli:
  Samostatný zprostředkovatel: Broker Trust, a.s.
  Odpovědná osoba: Ing. Martin Pleštil
  Adresa pro doručování: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Sídlo: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Informace o zápisu do OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7141IČ.: 264 39 719
  Telefon: +420 267 912 730
  E-mail: centrala@brokertrust.cz
  Číslo reg. v registru samostatných zprostředkovatelů ČNB: 26439719

  B/ Informace o vázaném zástupci samostatného zprostředkovatele:
  Vázaný zástupce: Hypo na míru s.r.o.
  Jednatel: Miroslav Majer
  Osoba jednající jménem vázaného zástupce (pracovník): Ing. Pavel Jirků
  Adresa pro doručování: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Sídlo: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Informace o zápisu do OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 269834
  IČ.: 057 36 501
  Telefon: +420 734 688 388
  E-mail: info@hyponamiru.cz
  Číslo registrace v registru zprostředkovatelů ČNB: 05736501

  Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaný zástupce jsou zapsáni v registru zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (ČNB) a jeho registraci lze ověřit na webových stránkách ČNB:  (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8).

  Samostatný zprostředkovatel předloží Běžnému uživateli na požádání osvědčení o svém zápisu do uvedeného registru. Samostatný zprostředkovatel zastupuje poskytovatele spotřebitelských úvěrů (viz. http://www.brokertrust.cz/produkty/).
 1. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty jako nezávislá osoba v souladu s § 81 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 2. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty způsobem, při kterém poskytuje radu dle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tudíž ani neprovádí analýzu dle § 85 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 3. Dle § 93 odst. 1 písm. f) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, není dosud známá výše provize, která je přímo závislá na skutečné výši čerpaného úvěru. Výše provize bude sdělena následně v rámci předsmluvních informací poskytnutých dle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě požadavku Běžného uživatele na sdělení informací dle ust. § 93 odst. 1 písm. h) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude tato informace sdělena na základě jeho písemného požadavku zaslaného na korespondenční nebo elektronickou adresu samostatného zprostředkovatele uvedenou v odst. 2. a 3. tohoto článku.
 4. Vázaný zástupce tímto v souladu s ust. § 93 odst. 1 písm. g) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sděluje, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od Běžného uživatele, který je spotřebitelem i od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby.
 5. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.
 6. Činnost samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce podléhá dohledu České národní banky. Stížnosti na postup samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce lze podat na kontaktní adrese uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku a nedojde li k vyřešení této stížnosti ke stěžovatelově spokojenosti, rovněž u Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (www.usfcr.cz) a v neposlední řadě podáním České národní bance, adresa Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111. Stěžovatel se může rovněž obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, a to na Finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel.: 257 042 094.
Nová hypotékaRefinancováníAmerická hypotéka
Zadejte nenulovou hodnotu
Zadejte nenulovou hodnotu
1 rok 40 let
1 rok 30 let

Pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace k nemovitosti

pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace o žadateli

Zadejte nenulovou hodnotu

Kontaktní údaje

Nesmí být prázdné
Zadejte 5 číslic
Zadejte 9 číslic
Nesprávný formát
Chci řešit online info

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s VOP portálu www.hyponamiru.cz

Porovnání běžných hypoték

/
Splátka
Úrok
RPSN
Splatnost
Minimální měsíční příjem
Zaplatíte celkem

Pracujeme na tom

Děkujeme za Váš zájem. Jdeme na tom pracovat, ať můžete bydlet co nejdříve ve vlastním.

Co bude následovat?

Vyplnění hypoteční kalkulačky

HOTOVO
2

Kontrola zadaných údajů

ZPRACOVÁVÁ SE
3

Přidělení hypotečního specialisty

4

Zařizování Vaší hypotéky

Nebyl nalezen žádný vhodný produkt

Co bude následovat?

Naši hypoteční poradci vám zdarma pomohou s výběrem produktu na míru.

Úrok od 2,02%
Reprezentativní příklad
 • U nás získáte individuální úrokovou sazbu.
 • Pomohli jsme už více než 21 000 klientům.
 • Hypotéky vyřizujeme rychle a bez starostí.
 • Nabízíme také odbornou konzultaci.

Napsali o nás

Používáním webů společnosti Hypo na míru s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

Hledání výsledků...

Zpracování osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše obchodní společnost Hypo na míru s.r.o., IČ: 05736501, přijala Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Vzhledem k tomu, že Vaše požadavky bude vyřizovat hypoteční specialista spolupracující s naší společností, rádi bychom Vás požádali o Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí služby spočívající ve srovnání, nabídce a zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení vč. předání osobních údajů externím hypotečním specialistům. Zároveň čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžeme provést srovnání produktů v hypoteční kalkulačce. Děkujeme za pochopení.