Všeobecné obchodní podmínky

Úrok od
4,89 %

I. Úvodní informace o samostatném zprostředkovateli a jeho vázaném zástupci

 1. Tyto pravidla užívání portálu a informace pro spotřebitele (dále jen jako „PUP“) upravují vztahy vzniklé mezi (i) provozovatelem portálu www.hyponamiru.cz tj. obchodní společností Hypo na míru s. r. o., IČ: 057 36 501, se sídlem Hanusova 1411/18, PSČ 140 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269834 a (ii) běžným uživatelem, který využívá nebo má zájem využívat obsahu uvedeného portálu.
 2. Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování informací, obchodních kontaktů a předběžných nabídek za účelem potencionálního navázání spolupráce s hypotečním nebo pojišťovacím specialistou v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení či pojištění, s cílem najít takovou nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení či pojištění, která bude pro běžného uživatele nejvhodnější a nejvýhodnější.
 3. Obchodní společnost Hypo na míru s.r.o. figuruje taktéž jakožto zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení a pojistných produktů, kdy tyto zprostředkovává jako vázaný zástupce zapsaný v registru České národní banky pod IČ.: 057 36 501 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů a pojistných produktů obchodní společností Broker Trust, a.s., IČ.: 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

Bližší informace získáte kliknutím na odkaz: www.brokertrust.cz/proklienty

Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu naleznete kliknutím na odkaz zde.

II. Vymezení základních pojmů

V těchto PUP se rozumí:

a) Portálem – webové rozhraní, které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hyponamiru.cz. Toto rozhraní je za pomocí softwarového produktu – hypoteční kalkulačky a kalkulačky pojištění – způsobilé ke shromažďování Poptávek Běžného uživatele a ke srovnání nabídek nejběžnějších poskytovatelů hypotečních úvěrů a pojistných produktů.

b) Provozovatelem a/nebo vázaným zástupcem – obchodní společnost Hypo na míru s. r. o., IČ: 057 36 501., Hanusova 1411/18, PSČ 140 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269834.

c) Samostatným zprostředkovatelem – obchodní společnost Broker Trust, a.s., IČ.: 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7141.

d) Běžný uživatelem – jakýkoliv návštěvník Portálu, který má zájem využívat možností Portálu a který se v souladu s těmito podmínkami rozhodne využívat obsahu/možností Portálu.

e) Spotřebitelem – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Dle této zákonné definice bude Běžný uživatel téměř v každém případě i spotřebitelem, ke kterému má samostatný zprostředkovatel i vázaný zástupce další informační povinnosti, které jsou spotřebiteli předkládány v čl. VI. těchto PUP.

f) Poradcem – zvláštní uživatel systému propojeného s Portálem (hypoteční specialista či specialista pojištění), který využívá možností a obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky a kalkulačky pojištění) k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení a pojistek. To vše na základě udělení odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Běžného uživatele.

g) Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem obdržení informací nebo nabídky ohledně spotřebitelského úvěru na bydlení a pojištění. Běžný uživatel takto činí prostřednictvím tlačítka odesílajícího formulář dané kalkulačky, jež se nachází na příslušné straně Portálu.

h) Nabídkou – Osobní/telefonický/písemný kontakt Běžného uživatele ze strany Poradce za účelem získání bližších informací o potřebách Běžného uživatele a následného představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení a pojištění a případného navázání spolupráce v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěrů na bydlení a pojištění.

III. Využívání služeb Portálu

 1. Pro užívání obsahu Portálu (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné zaslání Poptávky za pomocí vyplnění následujících tabulek hypoteční kalkulačky nebo kalkulačky pojištění:
  • základní údaje o požadovaném úvěru nebo
  • základní údaje o požadovaném pojistném produktu nebo
  • údaje a smlouvy současného pojistného produktu,
  • kontaktní informace (Jméno a příjmení, PSČ, emailová adresa, mobilní číslo).
 2. Běžný uživatel odesláním formuláře hypoteční kalkulačky nebo kalkulačky pojištění prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto PUP a že s těmito souhlasí, že je plně svéprávný a že jím zadané výše uvedené údaje jsou pravdivé.

IV. Pravidla poskytování služeb

 1. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Obsah portálu je upravován podle úvahy Provozovatele, který může kdykoliv bez předchozího souhlasu uživatele měnit, odstranit či jinak upravit jejich obsah nebo přestat portál provozovat. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu. Pro užívání portálu platí stejná právní, morální a etická pravidla jako při jakékoliv jiné formě veřejného používání informací.
 2. Běžný uživatel zasláním Poptávky bere na vědomí, že bude navázána spolupráce s přiděleným Poradcem a/nebo Provozovatelem za účelem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení nebo pojištění mezi Běžným uživatelem a poskytovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení nebo poskytovatelem pojistného produktu. Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.

  Běžný uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním a poskytnutím jeho osobních údajů Poradcům bude udělen samostatně (odděleně) ještě před tímto poskytnutím osobních údajů.

  Za tímto účelem bude Běžnému uživateli předestřen jednak samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň mu budou poskytnuty další informace o zpracování jeho osobních údajů prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů Provozovatele.
 3. Poradci a/nebo Provozovatel reagují na přidělené Poptávky Běžných uživatelů v systému propojeném s Portálem (hypoteční kalkulačkou či pojišťovací kalkulačkou) jimi vytvořenými Nabídkami.
 4. Běžný uživatel je v rámci poskytování obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky či pojišťovací kalkulačky) na základě jím vytvořené Poptávky, souhlasu s PUP a odděleným souhlasem se zpracováním jeho osobních údajů kontaktován Poradcem a/nebo Provozovatelem.
 5. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné a mají informativní charakter.
 6. Běžný uživatel je tímto informován o skutečnosti, že jim zadané údaje budou Provozovatelem dále postoupeny Poradcům v rámci interních pravidel přiřazování Poptávek. Vždy však tyto údaje budou poskytnuty přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování možnosti zahájení spolupráce s Poradcem s cílem najít optimální nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení nebo pojištění. Tyto údaje budou poskytnuty teprve poté, co s tímto postupem Běžný uživatel vysloví souhlas na základě odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 7. Portál, resp. hypoteční kalkulačka (resp. kalkulačka pojištění) srovnává orientačně podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení ze strany nejběžnějších poskytovatelů spotřebitelského úvěru na bydlení (resp. nejběžnějších poskytovatelů pojištění). Běžný uživatel bere na vědomí, že toto srovnání nabídek je pouze orientační, jelikož hypoteční kalkulačka (resp. kalkulačka pojištění) sloužící pro porovnání dat poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (resp. pojištění) není objektivně schopna okamžitě reagovat na veškeré změny v oblasti nabídek poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení či pojištění.

V. Odpovědnost provozovatele

 1. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu má pouze informativní charakter a současně bere na vědomí, že Provozovatel nemůže objektivně poskytnout ani přímo odpovídat za správnost a úplnost informací uvedených ve výstupech z Portálu (hypoteční kalkulačky nebo kalkulačky pojištění).
 2. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním obsahu Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití tohoto obsahu Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky nebo kalkulačky pojištění) nebo v souvislosti s touto nemožností. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci. S tímto Běžný uživatel výslovně souhlasí a bere tuto skutečnost na vědomí
 3. Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování obsahu Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.
 4. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsahem Portálu je také hypoteční kalkulačka a kalkulačka pojištění (počítačový program), která Běžnému uživateli poskytuje požadované informace, přičemž Běžný uživatel bere na vědomí, že veškeré výpočty, které mu budou zobrazeny, mají pouze informativní a orientační charakter.

VI. Informace pro spotřebitele

 1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má zájem Běžným uživatelům poskytovat služby a uspokojovat jejich zájmy v co možná nejvyšší míře se zachováním odborné pečlivosti, Běžným uživatelům tímto předkládá kontaktní údaje pro případ řešení stížností nebo požadavku na získání dalších informací.
 2. Kontaktní údaje pro vyřizování stížností či poskytnutí dalších informací v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení, v případě že tento je zprostředkováván vázaným zástupcem přímo, na vázaného zástupce a samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů jsou:

  A/ pro vázaného zástupce:
  Adresa pro doručování: Hypo na míru s. r. o., Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  E-mail: info@hyponamiru.cz
  Telefon: +420 734 688 388

  B/ pro samostatného zprostředkovatele:
  Adresa pro doručování: Broker trust a.s., Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  E-mail: centrala@brokertrust.cz
  Telefon: +420 267 912 730
 3. Bližší informace o samostatném zprostředkovateli a vázaném zástupci:

  A/ Informace o samostatném zprostředkovateli:
  Samostatný zprostředkovatel: Broker Trust, a.s.
  Odpovědná osoba: Ing. Martin Pleštil
  Adresa pro doručování: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Sídlo: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Informace o zápisu do OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7141IČ.: 264 39 719
  E-mail: centrala@brokertrust.cz
  Telefon: +420 267 912 730
  Číslo reg. v registru samostatných zprostředkovatelů ČNB: 26439719

  B/ Informace o vázaném zástupci samostatného zprostředkovatele:
  Vázaný zástupce: Hypo na míru s.r.o.
  Jednatel: Miroslav Majer
  Osoba jednající jménem vázaného zástupce (pracovník): Miroslav Majer
  Adresa pro doručování: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Sídlo: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
  Informace o zápisu do OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 269834
  IČ.: 057 36 501
  E-mail: info@hyponamiru.cz
  Telefon: +420 734 688 388
  Číslo registrace v registru zprostředkovatelů ČNB: 05736501

  Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaný zástupce jsou zapsáni v registru zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (ČNB) a jeho registraci lze ověřit na webových stránkách ČNB:  (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8).

  Samostatný zprostředkovatel předloží Běžnému uživateli na požádání osvědčení o svém zápisu do uvedeného registru. Samostatný zprostředkovatel zastupuje poskytovatele spotřebitelských úvěrů (viz. http://www.brokertrust.cz/produkty/).
 1. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty jako nezávislá osoba v souladu s § 81 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 2. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty způsobem, při kterém poskytuje radu dle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tudíž ani neprovádí analýzu dle § 85 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 3. Dle § 93 odst. 1 písm. f) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, není dosud známá výše provize, která je přímo závislá na skutečné výši čerpaného úvěru. Výše provize bude sdělena následně v rámci předsmluvních informací poskytnutých dle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě požadavku Běžného uživatele na sdělení informací dle ust. § 93 odst. 1 písm. h) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude tato informace sdělena na základě jeho písemného požadavku zaslaného na korespondenční nebo elektronickou adresu samostatného zprostředkovatele uvedenou v odst. 2. a 3. tohoto článku.
 4. Vázaný zástupce tímto v souladu s ust. § 93 odst. 1 písm. g) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sděluje, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od Běžného uživatele, který je spotřebitelem i od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby.
 5. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.
 6. Činnost samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce podléhá dohledu České národní banky. Stížnosti na postup samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce lze podat na kontaktní adrese uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku a nedojde li k vyřešení této stížnosti ke stěžovatelově spokojenosti, rovněž u Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (www.usfcr.cz) a v neposlední řadě podáním České národní bance, adresa Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111. Stěžovatel se může rovněž obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, a to na Finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel.: 257 042 094.
 7. Změny obchodních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění obchodních podmínek budou uživateli oznamovány elektronicky jejich zveřejněním na internetových portálech Provozovatele anebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na Provozovateli známou elektronickou adresu uživatele. Pokud uživatel nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách uvedených výše výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s těmito změnami, považují se změny za uživatelem odsouhlasené a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.
 8. Obchodní podmínky pozbývají účinnosti v den účinnosti novějších obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná nepřetržitě na internetovém portálu na https://www.hyponamiru.cz/obchodni-podminky/, v tištěné podobě je k dispozici v sídle poskytovatele. Starší verze obchodních podmínek jsou archivovány a mohou být na vyžádání poskytnuty e-mailem.
 9. Veškeré spory vyplývající z právního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem budou primárně řešeny smírně. V případě soudních sporů bude místně a věcně příslušný soud v České republice.
 10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.11.2023.
Online sjednání hypotéky
Podpora online hypotečního specialisty
Zvýhodněné podmínky
Přehledné hypoteční bankovnictví

Napsali o nás

Hodnocení: 4.9 | 447 recenzí

Nepřehlédněte

Odhalujeme skryté poplatky a upozorňujeme na ně.