734 688 388

Zpracování a ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sami poskytnete vyplněním registračního formuláře Hypo na míru umístěném na adrese www.klientnamiru.cz/sign/up/, vyplněním registračního formuláře na HypApi umístěném na adrese www.klientnamiru.cz/sign/upapi/ nebo při telefonické a elektronické komunikaci. Jedná se o následující osobní údaje:

osobní informace – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,

fakturační údaje – IČ, sídlo a informace o nadřízené společnosti.

Dále zpracováváme osobní údaje, které sami získáme z vašeho chování na internetových stránkách www.klientnamiru.cz, popř. z prokliků na cílenou reklamu, která se umisťuje na webových stránkách třetích stran, zejména při využití služeb Google Adwords a Google Analytics. Jedná se o následující osobní údaje:

▪  veškeré údaje o chování na našich internetových stránkách (počet návštěv, monitoring pohybu myší po     stránce, návštěvy jednotlivých stránek, informace o místě, odkud jste na naše webové stránky vstoupili a jiné),

▪  veškeré údaje související s cílenou reklamou na internetových stránkách třetích stran.

Pokud pouze navštívíte náš web, aniž byste se registrovali, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme soubory nazvané cookies. Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky, se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím.

Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Používají se v zásadě dva typy cookies - dočasné a trvalé. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. Trvalé, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete. Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené. Odkazy na návody pro nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích jsou Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Každé zpracování osobního údaje má svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují na:

▪  účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění právní povinnosti, umožněné zákonem nebo nezbytné pro plnění smlouvy, ochranu práv a právem chráněných zájmů,

▪  účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě udělení vašeho dobrovolného souhlasu.

Rozsah našeho oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje závisí na tom, za jakým účelem dané osobní údaje zpracováváme. A také na tom, v jaké pozici vůči nám vystupujete.

Vaše osobní údaje zpracováváme bez souhlasu, a to na základě titulu plnění smlouvy, která je uzavřena při vyplnění příslušného registračního formuláře a souhlasem s obchodními podmínkami.

Může dojít k dalšímu zpracování na základě plnění právní povinnosti, popř. na základě oprávněného zájmu.

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI

Dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Důvodem pro zpracování je naše povinnost dodržovat povinnosti vyplývající zejména z následujících zákonů:

▪  zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,

▪  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

▪  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

▪  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

▪  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Zpracováním pro účely plnění našich zákonných povinností se rozumí zejména plnění daňových a účetních povinností, výkon kontroly a plnění povinnosti součinnosti s orgány státní správy, včetně předání vašich osobních údajů orgánu státní správy (např. Policii České republiky, České národní bance či příslušnému finančnímu úřadu).

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy (např. archivační lhůty stanovené předpisy o vedení účetnictví). Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Vedle výše uvedeného můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem ochrany svých vlastních práv a právem chráněných zájmů. Doba zpracování se v takovém případě odvíjí od zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, o které bude rozhodnuto do jednoho měsíce. Námitku můžete vznést na e-mailové adrese info@hyponamiru.cz, případně info@hypapi.cz .

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Společnými správci osobních údajů jsou společnosti Hypo na míru s.r.o., IČ: 05736501, a Finance na míru s.r.o., IČ: 29276187.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také následujícím zpracovatelům či příjemcům:

▪  spolupracující (externí) hypoteční specialisté jednající jako samostatní podnikatelé ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

▪  samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů, tj. obchodní společnost Broker Trust, a.s., IČ.: 26439719;

▪  provozovatelé webových stránek a systémů pro správu jejich obsahu (CMS), zejména obchodní společnost onspace s.r.o., IČ: 64510565,

▪  interní analytici spolupracující se společnými správci

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Děláme vše pro to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Garantujeme vám následující práva, která u nás můžete uplatnit:

▪  právo na informace – právo být informován o způsobu zpracování a s tím spojených právech;

▪  právo na přístup – právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme;

▪  právo na opravu a doplnění – právo na aktualizaci, opravu nebo doplnění neaktuálních či neúplných osobních údajů; osobní údaje se snažíme mít vždy přesné, pravdivé a úplné;

▪  právo na odvolání souhlasu – v případě zpracování na základě souhlasu, jej můžete kdykoli odvolat;

▪  právo na výmaz – tzv. „právo být zapomenut“, po vypršení účelu zpracování či odvolání souhlasu vaše osobní údaje automaticky smažeme;

▪  právo na omezení zpracování – v určitých případech, zejména v situacích, kdy uplatníte právo na výmaz, opravu či doplnění osobních údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat v omezeném režimu a nebudeme je nikomu předávat, dokud neodstraníme veškeré pochybnosti o zpracování;

▪  právo na přenositelnost – právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, popř. předání jinému správci;

▪  právo vznést námitku – v případě zpracování na základě opravného zájmu, přezkoumáme, zda tyto zájmy nepřevyšují nad vaším právem na ochranu soukromí;

právo podat stížnost – budete-li se domnívat, že jsme vaši žádost nevyřídili v souladu s GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

V současné době nemáme žádného pověřence pro ochranu osobních údajů. S žádostmi o uplatnění jednotlivých práv se tedy obracejte přímo na nás, a to písemně na adrese pro doručování Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4 (Hypo na míru s.r.o.) / Šumavská 519/35, 602 00 Brno (Finance na míru s.r.o.) nebo elektronicky na e-mailové adrese info@hyponamiru.cz / info@hypapi.cz .

Vaši žádost vyřídíme do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme včas informovat.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek na pořízení fotokopií a s tím spojené administrativní náklady.

PRÁVO NA INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat následující informace:

▪ informace o totožnosti a kontaktních údajích správce,

▪ informace o našem zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů,

▪ informace o účelech zpracování,

▪ informace o kategoriích dotčených osobních údajů,

▪ informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

▪ informace o našich oprávněných zájmech,

▪ informace o výčtu vašich práv,

▪ informace o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,

▪ informace o zdroji zpracovávaných osobních údajů a

▪ informace o automatizovaném rozhodování a profilování.

Veškeré informace, na které máte právo, jsou již obsaženy v tomto dokumentu, nicméně nic vám nebrání, abyste si o ně požádali znovu písemně nebo elektronicky. Rádi vám také podáme bližší vysvětlení, pokud vám cokoli nebude jasné.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme – zjednodušeně řečeno, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem, který odpovídá pouze nákladům na pořízení fotokopie a s tím spojenými administrativními náklady.

PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které́ o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Prosíme vás, abyste nás informovali o jakékoli změně osobních údajů, například o změně e-mailové adresy či telefonního čísla.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. V takovém případě dojde k výmazu vašich osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby 10 let mažeme osobní údaje automaticky, nicméně se žádosti o uplatnění práva na výmaz se na nás můžete obrátit i dříve. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Žádosti o právo na výmaz bude vyhověno v těchto případech:

▪  osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

▪  odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování byl váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (zpracování z důvodu oprávněného zájmu);

▪  využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a myshledáme,žejižžádnétakovéoprávněnézájmy,kterébytotozpracováníumožňovaly,nemáme;

▪  domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména GDPR.

Mějte prosím na paměti, že i když uplatníte právo na výmaz, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, např. účetní a daňové povinnosti, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (v těchto případech se jedná o zpracování na základě oprávněného zájmu).

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Kromě práva na výmaz můžete využít také právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje byly zpracovávány v omezeném režimu. Na rozdíl od práva na výmaz, tyto osobní údaje budeme i nadále uchovávat, nicméně po dobu omezení je nebudeme předávat příjemcům ani jinak zpracovávat (budeme je pouze uchovávat). Stejně jako u práva na výmaz však i zde platí, že ke zpracování osobních údajů dojde, pokud nám takové zpracování ukládá zákon nebo náš oprávněný zájem.

K omezení zpracování dojde v těchto případech:

▪  popíráte přesnost osobních údajů – do doby, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné a přesné, je budeme zpracovávat v omezeném režimu;

▪  vaše osobní údaje zpracováváme bez právního základu, např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme, ale vy budete před jejich výmazem upřednostňovat pouze jejich omezení;

▪  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

▪  vznesete námitku proti zpracování – po dobu, po kterou šetříme, zda je vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Musí se ovšem jednat o údaje, které zpracováváme automatizovaně v elektronických databázích.

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme je v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud v tom nám či tomuto subjektu nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

V případech, kdy dochází ke zpracování na základě oprávněného zájmu (výkon našich vlastních práv, soudní spory, ...), máte právo vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života právě na základě oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu, včetně profilování, statistických vědeckeých či historickeých účelů, můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího v aše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

Nová hypotékaRefinancováníAmerická hypotéka
Zadejte nenulovou hodnotu
Zadejte nenulovou hodnotu
1 rok 40 let
1 rok 30 let

Pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace k nemovitosti

pro nejpřesnější nabídku vyplňte co nejvíce informací

Informace o žadateli

Zadejte nenulovou hodnotu

Kontaktní údaje

Nesmí být prázdné
Zadejte 5 číslic
Zadejte 9 číslic
Nesprávný formát
Chci řešit online info

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s VOP portálu www.hyponamiru.cz

Porovnání běžných hypoték

/
Splátka
Úrok
RPSN
Splatnost
Minimální měsíční příjem
Zaplatíte celkem

Pracujeme na tom

Děkujeme za Váš zájem. Jdeme na tom pracovat, ať můžete bydlet co nejdříve ve vlastním.

Co bude následovat?

Vyplnění hypoteční kalkulačky

HOTOVO
2

Kontrola zadaných údajů

ZPRACOVÁVÁ SE
3

Přidělení hypotečního specialisty

4

Zařizování Vaší hypotéky

Nebyl nalezen žádný vhodný produkt

Co bude následovat?

Naši hypoteční poradci vám zdarma pomohou s výběrem produktu na míru.

Úrok od 2,02%
Reprezentativní příklad
  • U nás získáte individuální úrokovou sazbu.
  • Pomohli jsme už více než 21 000 klientům.
  • Hypotéky vyřizujeme rychle a bez starostí.
  • Nabízíme také odbornou konzultaci.

Napsali o nás

Používáním webů společnosti Hypo na míru s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

Hledání výsledků...

Zpracování osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše obchodní společnost Hypo na míru s.r.o., IČ: 05736501, přijala Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Vzhledem k tomu, že Vaše požadavky bude vyřizovat hypoteční specialista spolupracující s naší společností, rádi bychom Vás požádali o Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí služby spočívající ve srovnání, nabídce a zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení vč. předání osobních údajů externím hypotečním specialistům. Zároveň čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžeme provést srovnání produktů v hypoteční kalkulačce. Děkujeme za pochopení.